21 jul 2022

vaccination mod coronavirus

Faglige anbefalinger vedr. 4. stik covid-19 vaccination
Sundhedsstyrelsen vurderer, at visse grupper med svært nedsat immunforsvar kan have gavn af
at blive vaccineret med et 4. stik i foråret/sommeren 2022. Sundhedsstyrelsen vurderer løbende
målgrupper, der kan have gavn heraf og har opdateret den tidligere udgave af Anbefalinger
vedr. 4. stik covid-19 vaccine til personer med svært nedsat immunforsvar.

Det er den behandlende læge, der ud fra en individuel, lægefaglig vurdering af den enkelte patient, kan ordinere et 4. stik, såfremt lægen vurderer, at der i den konkrete patients situation
kan stilles indikation. Tilbud om 4. stik er fortsat udenfor EU's godkendelsesgrundlag, dvs.
såkaldt ’off-label’-vaccination, hvorfor en konkret lægefaglig vurdering af indikation for vaccination er en forudsætning for et tilbud om vaccination.
Målgrupper, hvor 4. stik covid-19 vaccination kan overvejes, er følgende:
• Patienter med visse hæmatologiske kræftsygdomme og patienter der skal eller er i aktiv
kemoterapi
• Patienter med væsentligt nedsat immunforsvar fx primær immundefekt, organtransplanterede, HIV infektion med svært påvirket immunforsvar, stamcelletransplanterede mv.
• Patienter i behandling med visse lægemidler, der påvirker immunforsvaret i væsentlig
grad fx Rituximab, Ocrelizumab eller Alemtuzumab
• Patienter i hæmodialyse og peritoneal dialyse
• Patienter med visse alvorlige reumatologisk lidelser fx sclerodermi, SLE mv.
• Patienter med svær multisygdom, hvor det vurderes, at der kan være nedsat immunforsvar, eller hvor det vurderes, at der er aktuelle forhold, der medvirker til en særlig øget
risiko, fx mange tilbagevendende luftvejsinfektioner